Investigation is published / Millions of investments of the Kazakh elite in villas, the role of the well-known Albanian politician is revealed

A Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) study shows that rel­a­tives of for­mer Kazakh President Nursultan Nazarbayev have invest­ed near­ly $ 785 mil­lion in lux­u­ry prop­er­ties in at least six coun­tries over a 20-year period.

The study , pub­lished December 22, is not a com­pre­hen­sive sum­ma­ry of all real estate invest­ments made by Nazarbayev’s chil­dren, grand­chil­dren, father-in-law, or oth­er polit­i­cal­ly con­nect­ed elite of Kazakhstan.Ad by Valueimpression

But these are the first attempts to doc­u­ment and eval­u­ate those invest­ments, some of which have attract­ed media atten­tion and legal scruti­ny over the years, or have been a source of controversy.

Radio Free Europe / Radio Liberty’s research also sheds new light on the busi­ness deal­ings of Kosovo politi­cian Behgjet Pacolli and his ties to Nazarbaev. 

A lux­u­ry hill­side vil­la in Cannes, France, has turned into a long and bit­ter law­suit between Nazarbayev’s broth­er Bolat and his ex-wife Maira Kurmangalieva. Similar are some lux­u­ry apart­ments on New York’s Wall Street, over­look­ing Central Park.

A palace on the ocean side on Spain’s Costa Brava, owned by Timur Kulibaev, the hus­band of Nazarbaev’s sec­ond daugh­ter, Dinara, has been a reg­u­lar source of con­tro­ver­sy as local envi­ron­men­tal­ists have fought efforts to block a road. entry. Nazarbaev report­ed­ly vis­it­ed the prop­er­ty, known as Can Juncadella.Ad by Valueimpression

Several prop­er­ties in the UK linked to Nazarbaev’s eldest daugh­ter, Darigha, and her son, Nurali, have been tar­get­ed by Britain’s National Crime Agency, which has accused the funds used to buy them could have come from ille­gal sources. However, a court dis­missed the alle­ga­tions in April.

Darigha also owns part of a block of flats on London’s famous Baker Street, the pur­chase of which was made using inac­tive anony­mous companies.

Vjehrri i djalit tjetër të Darighas, Aisultan, zotëron një pronë luk­soze në jug­perëndim të Londrës, pranë një fushe të famshme golfi, dhe hotele në Republikën Çeke.Ad by Valueimpression

Vëmendjen e medi­ave bri­tanike e ka pasur edhe Kulibaev kur ka blerë dhe rinovuar një rezi­dencë në Mbretëri të Bashkuar, dikur në pronësi të princit Andrew.

Në Zvicër, vajza e dytë e Nazarbaevit, Dinara, zotëron dy pal­late të tip­it vilë në brig­jet e Liqenit të Gjenevës.

Kulibaev gjithash­tu ka qenë i lid­hur me një pronë his­torike në Lugano, në jug të Zvicrës, dhe me një ban­jë gjys­më të rrënuar në majë të një kodre, me pam­je nga qyteti his­torik çek, Karllovi Vari.

Vila Galli, Via Cantonale 3, Melide (a.k.a. “La Romantica”)

Pronarë të pre­tend­uar: Behgjet Pacolli, Timur Kulibaev

Deri në vitin 2013, në pronën në Liqenin e Luganos ndod­hej një ndërtesë e famshme e shekul­lit 19, e njo­hur si Vila Galli, ose, më me dashamirësi, si La Romantica. Ka qenë e pop­ullar­izuar te gjen­er­atat e banorëve të Luganos për restoran­tin luk­soz, dhomën e çajit, klu­bin e natës, sal­lën e val­lëzim­it dhe shëti­toret e saj në bregdet.

Shtatë vjet më parë, prona është mar­rë në hes­ht­je nga një kom­pani e qua­j­tur Stott Limited, e inko­r­poru­ar në Ishujt e Virgjër Britanikë — një juridik­sion i famshëm për fir­mat me pronësi të paqartë. Kompania ka qenë e lid­hur ngushtë me Behgjet Pacollin, biz­nes­men koso­var, i cili, gjatë dy deka­dave, ka ndër­tu­ar një mori ndërte­sash masive në Kazakistan, përf­shirë pal­late qever­itare, sal­la kon­certesh dhe ter­mi­nalin e aero­por­tit në krye­qytetin Nur-Sultan, ku ai është gjithash­tu qyte­tar nderi.

Kompania e ndër­tim­it e Pacollit, Mabatex, e ka selinë në Lugano.

Në vitin 2008, Pacolli ka zbu­lu­ar pub­lik­isht pronës­inë e pronës ku ishte ven­do­sur La Romantica, duke thënë se ai zotëronte tri ndërte­sa pranë, ndër­sa Stott Limited, për të cilin ka thënë se ishte për­faqë­sue­si zyr­tar, zotëronte vetë ndërtesën La Romantica.

Në vitin 2010, Pacolli ka mohuar se ka blerë La Romantica‑n “në emër të palëve të tre­ta” dhe i ka kër­cënuar me masa ligjore ata që kanë sug­jeru­ar kështu.

Ai po ash­tu ka thënë se për aq sa di, “asnjë anë­tar i famil­jes së pres­i­den­tit Nazarbaev është ose ka qenë ndon­jëherë pronar” i La Romantica‑s ose Stott Limited, kanë rapor­tu­ar medi­at lokale.

Pavarësisht zemërim­it pub­lik të mbro­jtësve të his­torisë, Pacolli e ka rrënuar La Romantica‑n në vitin 2013. Megjithatë, që nga ajo kohë, sipër­mar­rësi është duke luftu­ar me autoritetet lokale për lejet e zonim­it. Në këtë tokë tani ndod­het një klub tenisi dhe tri ndërte­sa zyrash pa përshkrim.

Një hulum­tim nga gaze­tarët zvicer­anë, i pub­likuar në vitin 2010, ka zbu­lu­ar se Stott Limited ishte 50 për qind në pronësi të një kom­panie tjetër, Transasian Oil, e udhëhe­qur nga një biz­nes­men indi­an dhe part­ner i Timur Kulibaevit — emri i të cilit shfaqet në disa kom­pani në pronësi të Kulibaevit.

Sipas hulum­tim­it të trans­metue­sit pub­lik zvicer­an RTS, Transasian Oil i ka huazuar Stott-it më shumë se 10 mil­ionë fran­ga zvicer­ane (12.4 mil­ionë dol­larë) dhe ka mar­rë pronën e Vila Galli‑t si kolat­er­al. Borxhi për pronën ka arrit­ur në 8.5 mil­ionë fran­ga zvicer­ane (10.5 mil­ionë dol­larë), duke e bërë Transasian Oil pronar të fun­dit të Vila Galli‑t, është thënë në hulum­timin e RTS-së.

Në një raport të vitit 2015, për kër­cënimet me të cilat për­bal­let Zvicra nga pastri­mi i par­ave dhe ter­ror­iz­mi, Policia Federale e Zvicrës ka deta­juar një shem­bull të një skeme, në të cilën një pronë e paemëru­ar zvicer­ane bli­het në rrethana që ngrenë dyshime.

Ndërsa ske­ma nuk i emëron njerëz­it ose kom­pan­itë e përf­shi­ra, ajo pasqy­ron deta­je nga het­i­mi i RTS-së dhe infor­ma­cionin e njo­hur pub­lik­isht në lid­hje me pronën e Vila Galli‑t dhe indi­vidët me të cilët ka qenë e lidhur.

Ashtu si Kulibaev, per­soni i iden­ti­fikuar si “i dyshuari A” në skemën e Policisë Federale Zvicerane, për­shkruhet si dikush që “aku­zo­het se ka për­fi­tu­ar nga pozi­cioni i tij si menax­her në kom­pan­inë kom­bëtare të naftës të një ven­di prod­hues të naftës, për t’u pasu­ru­ar në mënyrë të paligjshme”.

Paratë e këtij per­soni, në këtë skemë, “kanë kalu­ar nëpër kom­pani të ndryshme, për t’u për­dorur në fund nga një njeri për­faqë­sues, për të sig­u­ru­ar pronë në Zvicër”, thuhet në dokument.

Sipas skemës, kom­pa­nia e ngjashme me Stott fiton pronës­inë e pronës, duke për­dorur një hua prej 8.55 mil­ionë fran­gash zvicer­ane nga një kom­pani që i ngjan Transasian Oil, që kon­trol­lo­het nga dikush që ka qenë “një per­son i besuar dhe për­faqë­sues” i “të dyshuar­it A” për “shume vite”.

Shënimi i hipotekës për ndërtesën his­torike mba­het pas­taj nga kom­pa­nia që i ngjan Transasian Oil si kolat­er­al për huanë që fir­ma e ngjashme me Stott për­dor për të blerë pronën, tre­gon skema.

E pyetur nëse prona e citu­ar në skemë, në raportin e vitit 2015, ishte ndërte­sa e La Romantica‑s, zëd­hënës­ja e Policisë Federale Zvicerane, Katrin Schmitter, ka thënë:

Ne jemi sub­jekt i sekretit zyr­tar dhe nuk mund të komen­to­jmë për raste specifike”.

Megjithatë, Schmitter ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shem­bu­jt “e për­shkru­ar në raportet tona, zakon­isht bazo­hen në raste të jetës reale”.

Raporti i poli­cisë fed­erale gjithash­tu i bën jehonë rastit të Kulibaevit, i cili është het­u­ar nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Zvicrës për pastrim të mund­shëm parash, rysh­fet dhe vjed­hje të pasurisë së shtetit. Hetimi është mbyl­lur në vitin 2013, pasi autoritetet kanë thënë se nuk kanë gje­tur pro­va të keqbërjes.

Raporti thek­son se pre­tendimet kundër “të dyshuar­it A” për­cak­to­hen si “të pabazuara” dhe pro­ce­du­rat kanë pushuar për shkak të “mungesës së provave për origjinën krim­i­nale të pasurive”.

Ashtu si në rastin e La Romantica‑s, prona e për­men­dur në skemë “është rrënuar” dhe medi­at kanë rapor­tu­ar se “i dyshuari A” dhe “një i njo­hur dhe bashkëpunë­tor i supozuar” syn­o­jnë “ta zëvendë­so­jnë atë me një hotel luksoz”.

Firma ligjore e Londrës që ka për­faqë­suar Kulibaevin për shumë vite, Farrer & Co., nuk u është përgjigjur e‑maileve për komente. Radio Evropa e Lirë gjithash­tu ka lënë një mesazh me zë tek avokati i Kulibaevit.

Në dy e‑maile të ndara dër­guar Radios Evropa e Lirë, për­faqë­sues­ja e Pacollit në Lugano ka thënë se Stott Ltd. ka qenë, në fakt, “100 për qind kom­pani e zotit Behgjet Pacolli” dhe se “Stott është pronar 100 për qind” i pronës La Romantica.

Përfaqësuesja ka thënë se bler­ja e pron­ave më shumë se një dekadë më parë dhe ndër­ti­mi i një hoteli luk­soz, të plan­i­fikuar tani për ish-vend­ndod­hjen e La Romantica‑s, “janë finan­cuar 100 për qind nga zoti B. Pacolli”.

Nuk ka pasur fare mar­rëd­hënie pune me zotin Kulibaev”, ka thënë ajo përmes e‑mailit.

Ajo nuk i është përgjigjur e‑mailit pasues që kërkonte deta­je të mëte­jshme për atë se kur e ka fitu­ar Pacolli kon­trol­lin e Stott dhe për mospër­puth­jen me deklaratat e mëparshme pub­like të Pacollit, në lid­hje me pronës­inë e pron­ave të Vila Galli‑t.

Gazetarët zvicer­anë gjithash­tu kanë rapor­tu­ar se Dinara Kulibaeva ka jet­u­ar në një vilë aty afër midis janarit 2007 dhe dhje­torit 2009, të cilën, sipas tyre, ajo e ka mar­rë me qira nga Pacolli, për një shumë të rapor­tu­ar prej 50,000 fran­gash zvicer­ane (57,000 dol­larë) në vit.

Përfaqësuesja e Pacollit ka kon­fir­muar se vila e tij në Lugano është dhënë me qira në një kohë, për një peri­ud­hë të paspeci­fikuar 12-mujore, te famil­ja Kulibaev, “derisa djali dhe nipi i saj ndiqnin shkol­lën amerikane në Lugano dhe për atë peri­ud­hë kohore të dy stu­den­tët jetonin në vilë”.

Pas për­fundim­it të semes­trave, qira­mar­r­ja ka për­fun­d­uar”, ka thënë ajo për Radion Evropa e Lirë.

Në peri­ud­hën 1991–2019, Nazarbaevi ka qenë udhëhe­qësi i vetëm poli­tik i Kazakistanit, duke mba­j­tur kon­troll të hekurt mbi jetën poli­tike të ven­dit dhe duke shty­pur çdo për­p­jek­je rivale për ta sfid­uar atë.

Prosperiteti i ven­dit është rrit­ur ndjeshëm gjatë asaj peri­ud­he, duke u ushqy­er me rez­er­vat e mëd­ha të naftës dhe gaz­it, porse kor­rup­sioni dhe nepo­tiz­mi në vend kanë lëshuar rrënjë.

Anti-cor­rup­tion activists and Central Asian schol­ars have said that a clan-type sys­tem, which ben­e­fits from a nar­row group of elites, pos­es a long-term risk.

In 2019, the Transparency International Corruption Perceptions Index ranked Kazakhstan 113th out of 198 countries.

Kazakhstan is ranked 157th in Reporters Without Borders’ Index of Freedom of Expression in 2020.

SOT.COM.AL

Related Posts